Δημοσιεύθηκε 20 hours ago

Εμπορικός Διευθυντής

ΤοποθεσίαGreece, Athens, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςDirector

Ημερομηνία2021-01-25

ΕιδικότηταSales and Retail
Εμπορικός Διευθυντής


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαία στο χώρο του FMCG αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Εμπορικός Διευθυντής
Περιγραφή Θέσης:
•Διαμόρφωση της στρατηγικής κατεύθυνσης και του Πλάνου Δράσης του Εμπορικού Τομέα.
•Εκπόνηση του ετήσιου προϋπολογισμού του Εμπορικού Τομέα, σε συνεργασία με τα αρμόδια Διευθυντικά στελέχη και παρακολούθηση του.
•Τακτή επικοινωνία και καθοδήγηση των Διευθυντών Ανάπτυξης Εργασιών και των Διευθυντών Περιφέρειας, για την επίτευξη των στόχων και των σχετικών Δεικτών Μέτρησης της Απόδοσης (KPIs).
• Αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων του Εμπορικού Τομέα, επίβλεψη των λειτουργικών και μη λειτουργικών εξόδων, σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και λήψη σχετικών αποφάσεων.
•Λήψη αποφάσεων σχετικά με πρακτικές για ενίσχυση του κύκλου εργασιών του δικτύου των εταιρικών καταστημάτων, σε συνεργασία με τους Διευθυντές Ανάπτυξης Εργασιών.
•Συμμετοχή στη διαμόρφωση και την ενίσχυση του Διαχειριστικού Συστήματος και των σχετικών διαδικασιών (π.χ. διαμόρφωση του Επιχειρηματικού Πλάνου των δικαιοδόχων) ή/και άλλων προτύπων / πρωτοκόλλων που αφορούν όλο το δίκτυο καταστημάτων, π.χ. πρωτόκολλο εξυπηρέτησης, πρότυπα ποιότητας, τεχνικές προβολής και παρουσίασης των προϊόντων μέσα στα καταστήματα, κανονισμοί λειτουργίας καταστημάτων.
•Αξιολόγηση και επιλογή των τρίτων προϊόντων που πωλούνται στα καταστήματα σε συνεργασία με τον Διευθυντή Αγορών
•Τακτή συνεργασία με τον Διευθυντή της Μονάδας Παραγωγής & Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με στόχο τον αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των δυο Τομέων, τη δημιουργία συνεργειών καθώς και την παροχή επανατροφοδότησης σε σχέση με τις τάσεις της αγοράς πωλήσεων, σε συνεργασία με τον Διευθυντή της Μονάδας Παραγωγής & Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
•Εντοπισμός και εφαρμογή πρακτικών για διατήρηση αγαστών σχέσεων μεταξύ του οργανισμού και των δικαιοδόχων (franchisee), σε συνεργασία με τους Διευθυντές Ανάπτυξης Εργασιών, την Ομάδα Coach και τους Διευθυντές Ανάπτυξης Περιφέρειας.
•Συνεχής ενημέρωση σχετικά με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των δικαιοδόχων (τόσο στην Ελλάδα όσο και στις άλλες αγορές τις οποίες δραστηριοποιείται ο οργανισμός) και εντοπισμός λύσεων, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της απόδοσης του δικτύου σε λειτουργικό επίπεδο, μείωση των εξόδων και του κόστους αγορών, αύξηση κερδοφορίας, κλπ.
•Συνεχής ενημέρωση για τις τάσεις και τις εξελίξεις της επιτόπιας αγοράς αλλά και των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται ο οργανισμός και παράθεση σχετικών εισηγήσεων στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και την υπόλοιπη διευθυντική ομάδα προς υλοποίηση (π.χ. εισαγωγή νέων προϊόντων σε συγκεκριμένες αγορές του εξωτερικού, εφαρμογή προωθητικών ενεργειών, κλπ.)
•Συνεργασία με την Ομάδα Έρευνας & Ανάπτυξης, με στόχο τη συνεχή αξιολόγηση των υφιστάμενων.
•Εντοπισμός επιπρόσθετων προοπτικών επέκτασης των εργασιών του οργανισμού, τόσο όσο αφορά νέους δικαιοδόχους στην επιτόπια αγορά αλλά και στο εξωτερικό, καθώς και πελάτες της χονδρικής.
•Παροχή καθοδήγησης προς τους δικαιοδόχους αναφορικά με την τοποθεσία ανοίγματος καταστημάτων, σε συνεργασία με το Τεχνικό Τμήμα.
•Επεξεργασία και αξιοποίηση των δεδομένων από την καταγραφή παραπόνων των πελατών (της χονδρικής και του δικτύου καταστημάτων), με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των υφιστάμενων πρακτικών του Εμπορικού Τομέα.
•Δικτύωση και αποτελεσματική διαχείριση επαγγελματικών σχέσεων τόσο με πιθανούς όσο και υφιστάμενους πελάτες και δικαιοδόχους.
•Έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση πιθανών επιχειρησιακών κινδύνων.
•Ολική ευθύνη για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και διαχείριση πειθαρχικών θεμάτων του Εμπορικού Τομέα.
•Επισκέψεις και αντιπροσώπευση οργανισμού σε διάφορες εκθέσεις, σεμινάρια και εκδηλώσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Προφίλ Υποψηφίου
•Αποδεδειγμένη εμπειρία ως εμπορικός διευθυντής ή άλλο σχετικό ρόλο τουλάχιστον (10) δέκα έτη
•Πτυχίο BSc/BA στην διοίκηση επιχειρήσεων, τα χρηματοοικονομικά ή σε σχετικό τομέα. 
•Πτυχίο MSc/MA αποτελεί πλεονέκτημα
•Προηγούμενη εμπειρία σε Franchise ή Retail concept, θεωρείται επιπρόσθετο προσόν
•Αποδεδειγμένη εμπειρία στις πωλήσεις ή/και μάρκετινγκ και τη διαχείριση σχέσεων με βασικούς πελάτες
•Κατανόηση σε βάθος των μεθόδων και της ανάλυσης έρευνας αγοράς
•Πολύ καλή γνώση της υποβολής εκθέσεων απόδοσης και των χρηματοοικονομικών διαδικασιών/διαδικασιών κατάρτισης προϋπολογισμού
•Εμπορική συνείδηση σε συνδυασμό με στρατηγική νοοτροπία
•Εξαιρετικές ηγετικές και οργανωτικές δεξιότητες
•Εξαιρετικές δεξιότητες στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις
Χαρακτηριστικά Θέσης Εργασίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•Καλό εργασιακό περιβάλλον σε κορυφαία ελληνική εταιρεία
 Αναφορά σε : Γενικό Διευθυντή 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.